Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk Het Stresshuis, gevestigd te 's Hertogenbosch. Het Stresshuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80273882.

2. Aanbod
Een counselor, die curatief werkt, helpt mensen hun doelen te bereiken door middel van kennisoverdracht en individuele procesbegeleiding. Dit gebeurt bij Het Stresshuis aan de hand van individuele counseling gesprekken, met behulp van verschillende (verander)technieken. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt. Als loopbaanbegeleider begeleid ik je eveneens in een veranderproces, om o.a. helder te krijgen: wie ben ik, wat kan ik, wat weet ik en wat wil ik en daarin stappen te zetten aan de hand van gesprekken en oefeningen

3. Cliënt
De persoon welke een counseling-of loopbaangesprek heeft bij Het Stresshuis.

4. Privacy
Wat tijdens de gesprekken bij Het Stresshuis besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Het Stresshuis de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan Het Stresshuis door de cliënt niet worden aangesproken. Bovendien is het zo dat je als cliënt gevraagd kunt worden om je persoonsgegevens met Het Stresshuis te delen. Zie onze Privacyverklaring.

5. Dossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage van je eigen dossier. Hiervoor dien je dan apart een afspraak te maken. Zie onze Privacyverklaring.

6. Derden
Informatie aan derden wordt door Het Stresshuis alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt hiervan dan wel door Het Stresshuis in kennis gesteld.

7. Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van Het Stresshuis besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in het counsel gesprek. Mocht er echter besloten worden -om welke reden dan ook– niet verder met elkaar in gesprek te gaan, dan is het gesprek daarmee klaar en kosteloos voor de cliënt.

8. Aantal sessies
Het Stresshuis gaat uit van gemiddeld 4 tot 8 sessies. Dit is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt. Mocht Het Stresshuis om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer nodig en/of gewenst zal Het Stresshuis de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie / therapeut.

9. Aansprakelijkheid
De counselor begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de counselor niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.

10. Bij verhindering
Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch via 06 233 19400 of 06 290 57505, of schriftelijk via info@hetstresshuis.nl) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen wordt het consult (met het tarief geldend voor 1 uur) alsnog in rekening gebracht. Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor Het Stresshuis niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak -in overleg- verzet naar een ander moment. Het Stresshuis zal dan trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

11. Tarieven
Voor nieuwe cliënten staan op de website hetstresshuis.nl altijd de dan geldende tarieven. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

12. Betaling
Elke maand ontvangt de cliënt een factuur van de plaatsgevonden gesprekken. In principe gaat de factuur naar het aangegeven e‑mailadres. Op verzoek kan dit echter ook via de post. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

13. NFG en RBCZ
De counselor is ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG registratienummer: 7937 en houdt zich aan de door de NFG opgestelde beroepscode (denfg.nl). Ook is de counselor ingeschreven in de koepelorganisatie RBCZ registratienummer: 810067R (rbcz.nu). De Vektis / AGBcode van de counselor en de praktijk is: 90058057 / 90-(0)49661.14.

14. Locatie
In principe vinden de gesprekken -op afspraak- plaats op de werklocaties van Het Stresshuis. Op verzoek van de cliënt kan het counselgesprek echter ook op een andere locatie plaats vinden.

15. Wijzigingen algemene voorwaarden
Voor nieuwe cliënten staat op de website hetstresshuis.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor Het Stresshuis. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Het Stresshuis, augustus 2020